My Collections

Wutai - Deji (Sunji)

Wutai - Deji (Sunji)

Circa 1930s

Label only