My Collections

Shuangniao - Qidong

Shuangniao - Qidong

Circa 1930s

Label only